Shop Mobile More Submit  Join Login
About Literature / Student Chí DiễnMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 3 Years
Needs Core Membership
Statistics 138 Deviations 892 Comments 20,947 Pageviews
×

Groups

Comments


Add a Comment:
 
:iconcherish-rl22:
cherish-rl22 Featured By Owner Apr 16, 2017  Student Interface Designer
chào tía =))
không biết tía còn onl không, cũng không biết tía còn nhớ con không, nhưng mà hôm nay và lại DA và zing, quyết định phải qua chào tía một cái : ) 
Reply
:iconfcol-fxxl:
FCOL-FXXL Featured By Owner May 23, 2016
Ê sao giờ nhìn mấy art này thấy đẹp quá bây ;) (Wink) 
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner May 25, 2016  Student Writer
- Art nào?
Reply
:iconfcol-fxxl:
FCOL-FXXL Featured By Owner May 26, 2016
Hết luôn. Mấy cái scrap, china đồ đó. Nhìn cái nào cũng nghệ
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner May 28, 2016  Student Writer
- Ủa, đang khen t à?
Reply
(2 Replies)
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Feb 9, 2016   Artisan Crafter
-Mần quen đê~
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner Feb 9, 2016  Student Writer
- Crew ♥♥
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Feb 9, 2016   Artisan Crafter
-San ♥♥
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner Feb 10, 2016  Student Writer
- Cho cái qh đi San !!♥♥
Reply
(1 Reply)
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Feb 9, 2016   Artisan Crafter
-anh-em?
Tớ 2k1
Reply
:iconhuonggiang11:
huonggiang11 Featured By Owner Feb 3, 2016  Student Interface Designer
mần quen vs
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner Feb 3, 2016  Student Writer
- Crew
Reply
:iconhuonggiang11:
huonggiang11 Featured By Owner Edited Feb 4, 2016  Student Interface Designer
huong.gianng g2k2
qh?
Reply
:iconmolncie:
Molncie Featured By Owner Feb 9, 2016  Student Writer
- Giang chọn hộ 
Reply
(1 Reply)
:iconascouple:
aScouple Featured By Owner Nov 20, 2015  Student Interface Designer
- Cho làm quen cái .
Reply
Add a Comment: